Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Anorganické sloučeniny

Úvod
k anorganické chemii
Oxidy Sulfidy Dělení látek
podle kyselosti
Kyseliny Hydroxidy Soli Řešené
příklady
Cvičení
Literatura

HydroxidyDefinice1


Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH- vázáné na kationty kovů (popřípadě na amonný kation NH4+).

Příklady


KOH - hydroxid draselný

foto/koh.jpg


obr. wikipedie

NH4OH - hydroxid amonný

foto/hydroxidpr.jpg foto/hydroxidzb
obr. Animovaná chemie - CD obr. Animovaná chemie - CDNázvosloví


a. vzorec --->název


foto/hydroxidvzHydroxidy
ox. č. přípona název vzorec
I
- ný hydroxid drasel KIOH
II
- natý hydroxid vápenatý CaII(OH)2
III
- itý hydroxid železitý FeIII(OH)3
IV
- ičitý hydroxid manganičitý MnIV(OH)4


Nejvyšší oxidační číslo atomu (kationtu) kovu v hydroxidech je IV.

b. název--->vzorec
hydroxid vápenatý
Ca OH
CaII OH-I
1 2
Ca(OH)2

Definice2


Hydroxidy jsou látky, které ve vodě uvolňují hydroxidové anionty OH-
KOH ---> K+ + OH-
hydroxidový anion

Společné vlastnosti hydroxidů1. Barví lakmus modře a fenolftalein červeno-fialové.
2. Mají hodnoty pH větší než 7.
3. Roztoky koncentrovaných hydroxidů jsou žíraviny.

foto/hydroxidzir.jpg
obr. wikipedie

Hydroxidy patří k látkám, které leptají sliznice a poškozují pokožku! Proto při práci s hydroxidy používat gumové rukavice, ochranný štít, popř. brýle.
První pomoc
a. oplach proudem pitné vody
b. při požití výplach úst a po malých doušcích pít vodu
c. lékařské vyšetření
4. Ve vodě uvolňují hydroxidové anionty, probíhá ionizace.
hydroxid ---> hydroxidový anion + kation hydroxidu
NaOH ---> OH- + Na+
5. Vedou elektrický proud
6. Reagují s kyselinami (neutralizační reakce) - vzniká sůl a voda:
NaOH + HCl ---> NaCl + H2O

Významné hydroxidy

1. Hydroxid draselný KOH, hydroxid sodný NaOH
Výroba
elektrolýza roztoku NaCl (KCl)
    elektrolýza
    2NaCl + 2H2O  --->  2 NaOH + Cl2 + H2
Vlastnosti
- bílé pevné látky, dobře rozpustné ve vodě (při rozpuštění se uvolňuje teplo)
- koncentrované roztoky jsou žíraviny (nazývané též louhy)
- pohlcují vzdušnou vlhkost a reagují s CO2 (musí se uchovávat v dobře těsnící nádobě)
      2NaOH + CO2  ---> Na2CO3 + H2O
- reagují s kyselinami (jde o reakci neutralizace) přičemž vzniká sůl a voda:
       KOH + HCl  ---> KCl + H2O
Použití
- při výrobě papíru, mýdel, hliníku, plastů, odstraňování starých nátěrů
- základní suroviny v chemickém průmyslu

2. Hydroxid vápenatý - Ca(OH)2 (hašené vápno)
Výroba
1.Tepelný rozklad vápence CaCO3
    CaCO3  ---> CaO + CO2
2. Reakce páleného vápna CaO s vodou
    CaO + H2O  ---> Ca(OH)2
Vlastnosti
- pevná, bílá látka, méně rozpustný než KOH, nejlevnější
- reaguje s CO2 - tvrdnutí malty
     Ca(OH)2 + CO2  ---> CaCO3 + H2O
- reaguje s kyselinami - neutralizace
    Ca(OH)2 + 2HCl  ---> CaCl2 + 2H2O
Použití
- zemědělství (hnojivo pro kyselé půdy), při výrobě cukru a sody
- stavebnictví - hašené vápno, vápenná malta - bílení zdi, omítaní zdí dezinfekční účinky

3. NH4OH - hydroxid amonný
Výroba
- slučování dusíku a vodíku:     N2 + 3H2  --->  2NH3
    NH3 + H2O  --->  NH4OH
Vznik
- rozkladem živočišných i rostlinných zbytků a způsobuje zápach, např. ve chlévech a na záchodech
Vlastnosti
- NH3 a jeho roztok patři mezi žíraviny
- štiplavě zapáchá, dráždí dýchací cesty a je jedovatý
- ve vodném roztoku se rozkládá na ionty:
     NH4OH  --->  NH4+ + OH-
- reaguje s kyselinami:
    NH4OH + HNO3  --->  NH4NO3 + H2O
Použití
- výroba HNO3, dusíkatých hnojiv, barev, sody

nahoru