Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 6. ročník - Teorie hudby

Zvuky
a tóny
Nauka
o notách
Nauka
o rytmu
Dynamika
v hudbě
Hudba
v pohybu
Hudební
formy
Hudební
nástroje
Hudební
tělesa
Zdroje informací

Nauka o rytmu

Rytmus a takt

Hudební skladby, třeba i jednoduché písně, členíme na krátké úseky, které se nazývají takty. V notové osnově je vyznačujeme-oddělujeme kolmými čarami, kterým říkáme taktové čáry, jsou vedeny od horní linky k dolní lince notové osnovy. Takty dále členíme na tzv. doby - stejně dlouhé časové úseky. Některé takty mají doby dvě, jiné mohou mít doby tři či čtyři. První doba v taktu má vždy větší přízvuk, nota která stojí na první době taktu hned za taktovou čarou se hraje silněji než noty na dobách ostatních.

Druhy taktů

Takty jednoduché

takt dvoupůlový - jeden takt obsahuje dvě noty půlové

nejčastější je ale takt dvoučtvrťový - jeden takt obsahuje dvě noty čtvrťové

takt dvouosminový - jeden takt obsahuje dvě noty osminové

Typ taktu se označuje zlomkem, kde v čitateli je uveden počet dob a ve jmenovateli hodnota jednotlivých dob v notách.

Příklady rytmických cvičení v taktu dvoučtvrťovém

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5

Hlavní zásady pro správné zvládnutí rytmických cvičení