Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Geometrie 1

Geometrické útvary přímka, polopřímka, úsečka literatura

Lukáš Hejný CC

Přímka, polopřímka, úsečka

PŘÍMKA je nekonečná rovná čára, která se nám nevejde ani do sešitu - proto do sešitu rýsujeme pouze její část!!! Označuje se malým písmenem. Co nám tedy na obrázku vyznačují šipky? Lze tedy tedy přímka změřit?

Lukáš Hejný CC

POLOPŘÍMKA je nekonečná rovná čára, která se nám nevejde ani do sešitu - proto do sešitu rýsujeme pouze její část!!! Narozdíl od přímky má ale svůj počáteční bod (značíme velkým tiskacím písmenem), můžeme tedy říci, že víme, že někde začíná, ale nikde nekončí. Co nám tedy na obrázku vyznačuje šipka? Lze tedy polopřímku změřit?

Lukáš Hejný CC

ÚSEČKA je rovná čára, která má dva krajní body (značíme velkými tiskacími písmeny? Lze tedy úsečku změřit?

http://www.wikimedia.com

Samozřejmě, že lze

Potřebujeme k tomu jakékoli pravítko.

http://www.wikimedia.com

 

 

 

Lukáš Hejný CC

http://www.wikimedia.com

http://www.wikimedia.com

1) Přiložíme pravítko k úsečce tak, aby 0 překrývala krajní bod úsečky (bod A)
2) Délku úsečky zjistíme na pravítku u jeho krajního bodu
3) Velká čísla na pravítku znamenají centimetry (cm), malé dílky jsou pak milimetry (mm)


Délka úsečky AB je 11 centimetrů (cm) → |AB| = 11 cm

Všimni si kolik milimetrů (dílků) má 1 centimetr?

http://www.wikimedia.com

Rozhodni se, zda v tomto případě jde o úsečku.

Lukáš Hejný CC

Úsečka to není, protože je to křivá čára!!!

CVIČENÍ

Napiš názvy všech úseček na obrázku.

Lukáš Hejný CC

ŘEŠENÍ

 

 

 

 

PRACOVNÍ LISTY –TESTY PRO UČITELE

 

http://www.wikimedia.com

Spoj vyznačené body C a D. Co tímto spojením vzniklo? Zakroužkuj správnou odpověď!!!

a) úsečka
b) polopřímka
c) přímka


                                                           X C


       X D

Pomocí pravítka změř vzdálenost z bodu C do bodu D.

|CD| = ………………

Narýsuj jakoukoli lomenou čáru.

 

 

 

 

        …………………………

http://www.wikimedia.com

Narýsuj: |AB| = 8 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakou čáru budeš rýsovat? Zakroužkuj správnou odpověď!!!

a) přímku
b) úsečku
c) polopřímku

Zakresli jakoukoli křivou čáru