Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Úvod do planimetrie

úhel trojúhelník kružnice v trojúhelníku čtverec a obdélníkLiteratura

Da lší vlastnosti obdélníka a čtverce

Obdélník


Michal Benda CC BY-NC-ND

γ = 180° - 2α
δ = 180° - 2β
δ = 2α
γ = 2β
γ + δ = 180°
Obdélník má dvě osy souměrnosti (osy stran)
Obdélník má dvě stejně dlouhé úhlopříčky.
Úhlopříčky se navzájem půlí.
Úhlopříčky rozdělují obdélník na dvě dvojice stejných rovnoramenných trojúhelníků.

Čtverec


Michal Benda CC BY-NC-ND

Úhlopříčky svírají se stranami úhel 45°.
Úhlopříčky jsou navzájem kolmé.
Čtverec má čtyři osy souměrnosti (osy stran a úhlopříčky)
Čtverec má dvě stejně dlouhé úhlopříčky.
Úhlopříčky rozdělují obdélník na čtyři stejné rovnoramenných pravoúhlé trojúhelníky.