Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 6. ročník - Přírodní složky a oblasti Země

Formování
přírody
Litosféra
Hydrosféra
Atmosféra
Pedosféra
Biosféra
Využívání
přírody
Zdroje informací

Litosféra

Nejsvrchnější část zemského tělesa

Části mořského dna

Zemětřesení - chvění a otřesy zemské kůry

Vznik pohoří - pohyb litosférických desek vytváří

Zvětrávání - rozpad hornin na zvětraliny (balvany, štěrk, písek, prach)

Povrch Země rozrušují