Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 6. ročník - Starověká Mezopotámie

Vláda Sumerů Vláda Babyloňanů a Asyřanů Časová osa Zdroje informací

Mezopotámie za vlády Sumerů

Poloha – mezi řekami Eufratem a Tigridem, dělila se na severní Asýrii a jižní Babylónii, území dnešního Iráku

Vláda Sumerů - 3 000 let př. Kr. až 2 350 let př. Kr.


Organizace říše


Dovednosti a objevy