Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Složení látek a chemické prvky

Atomy Ionty Molekuly Chemické
prvky
Periodická
soustava
Chemická
vazba
Třídění
látek
Kovy Nekovy Polokovy Řešené
příklady
Cvičení Literatura

Atomy

Historie objevení atomuŘecký filozof Demokritos, (460 - 370 př.n.l.): - "hmota se skládá z velmi malých částeček, které jsou dál nedělitelné, z atomů (atomos = nedělitelný)"
19. století anglický chemik John Dalton (1766 - 1844)
 • každá hmota se skládá z atomů, částeček již nedělitelných
 • atomů je tolik druhů, kolik je prvků

 • Angličan Joseph John Thomson 1897 : atomy všech prvků obsahují částice o hmotnosti 9,1 . 10-31 kg – elektrony

  model thompson
  obr. Animovaná chemie - CD

  Angličan Ernest Rutherford (1871 - 1937): - "kladný náboj atomu nese jádro atomu a je v něm soustředěná převážná většina hmoty atomu; kolem něho obíhají elektrony"
  rutherford
  obr. Animovaná chemie - CD

  Dánský fyzik Niels Bohr (1885 - 1962) upravil tuto teorii tak, že se elektrony pohybují kolem jádra po uzavřených drahách o určitém poloměru bez vyzařování elektomagnetického záření. Energie elektronu se může měnit pouze nespojitě, ve skocích, v kvantech energie.

  (Počátek 20. stol. rozmach kvantové mechaniky – Einstein, Pauli, Schrödinger, Fermi, Heisenberg)
  ELEKTRON má duální charakter – projevuje se jako částice (korpuskule) i jako vlnění.


  Atom  Látky jsou složeny z atomů, molekul nebo iontů.

  Stavba atomu


 • Jádro
 • protony - p+ - kladný náboj
  neutrony - no - neutrální

 • Elektronový
 • obal - e- - záporný náboj
  atomsl.Jjpg

  obr. Animovaná chemie - CD

  Atomové jádro

  Z - protonové číslo - udává počet protonů v jádru
  N - neutronové číslo - udává počet neutronů v jádru
  A - nukleonové číslo - udává počet protonů a neutronů v jádru
  A = Z + N
  Jádro označujeme: AZX
  Většina hmoty atomu je soustředěna v jádře mp > me mp ~2000 me
  Velikost jádra - makové zrnko; obal atomu jako je pětipatrová budova.

  Elektronové vrstvy (hladiny, slupky)


  Elektrony jsou v obalu uspořádány do vrstev - elektronové vrstvy (v každé je omezený počet elektronů).

  (1) (K) - 2e
  (2) (L) - 8e
  (3) (M) - 18e
  ......
  (7) (Q)


  Nepatrné elektrony se pohybují v prostoru.

  Počet protonů v jádře = počtu elektronů v obalu. Atom je elektricky neutrální.


  Model atomu uhlíku

  model atomu uhliku.jpg(
  obr. Animovaná chemie - CD

  Zápis C (2 4) - elektronová konfigurace

  Vnější vrstva elektronů se nazývá valenční.
  Elektrony vnějších, nezaplněných vrstev mají název "valenční". Valenční elektrony ovlivňují chemické vlastnosti prvků - mají největší energii.
  Valenční elektrony jednoho atomu mohou tvořit chemické vazby s valenčními elektrony jiného atomu, což vede k vytvoření nové sloučeniny (pokud se jedná o atomy různých prvků).
  Valenčnost atomu ukazuje na to, kolik chemických vazeb může vytvořit tento atom s jinými atomy.
  Atomy téhož prvku jsou stejné a mají tytéž vlastnosti.


  nahoru