Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Práce a energie

Práce Pohybová energie Polohová energie Přeměny mech. energií Literatura

Práce

Těleso nebo pole konají práci W, jestliže působí na jiné těleso silou F po určité dráze s. Velikost práce závisí :\

  1. na velikosti síly F
  2. na délce dráhy s
  3. W = F . s

Jednotkou práce je joule – J. 1 kJ = 1 000 J

Práce na jednoduchých strojích

Pomocí kladky pevné (kladkostroje) si práci neušetříme, ale pouze usnadníme. Použitím jednoduchého stroje vykonáme stejnou práci, jakou bychom vykonali bez jeho použití (působíme menší silou po delší dráze).