INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 9. ročník - Organické sloučeniny

Úvod k organické chemii Uhlovodíky Deriváty uhlovodíků Přírodní látky Řešené příklady
Cvičení
Literatura

Úvod k organické chemiiTřídění látek podle původu

trideni latek organicke

Z historie:
Ještě na začátku 19. století se předpokládalo, že organické látky mohou vznikat jen v živých organismech, a to působením jakési životní síly, "vis vitalis", proto se tato teorie nazývala "vitalistická".
V roce 1828 se podařilo německému chemikovi Friedrichu Wohlerovi připravit v laboratoři organickou látku močovinu z anorganické sloučeniny - kyanatu amonného NH4CNO. Tímto pokusem byla vyvrácena vitalistická teorie a otevřela se cesta k syntézám mnoha dalších organických látek.


Srovnání vlastností anorganických a organických látek


vlastnosti látek chlorid sodný naftalen
rozpustnost ve vodě rozpustný nerozpustný
barva bílá bílá
zápach bez zápachu zapáchá
tavitelnost 800°C 80°C
hořlavost nehoří hoří

Závěr: Organické látky jsou většinou nerozpustné ve vodě, lehce tavitelné a hořlavé.

nahoru

Co je organická chemie?Organická chemie je věda zabývající se studiem struktury, reaktivity, vlastností, přípravou a použitím organických sloučenin.

Organické sloučeniny jsou sloučeniny uhlíku s výjimkou několika jednoduchých anorganických látek (oxidy uhlíku, kyselina uhličitá, její soli apod.)

Organické sloučeniny vznikají hlavně při látkových přeměnách v organismech a jsou základní stavební složkou jejich těl.

Složení organických látek: uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra, halogeny (F, Cl, Br, I) a jiné prvky.

trideni organicke

Organické sloučeniny získáváme:
 • z přírodních zdrojů (dřevo, ropa, uhlí, zemní plyn)
 • syntézou


 • nahoru

  Vlastnosti atomu uhlíku  1. Atomy uhlíku vytvářejí v molekulách organických sloučenin čtyři vazby, říkáme, že jsou čtyřvazné.
  (Elektronová konfigurace uhlíku: Z = 6      C (2 4)    4 valenční elektrony)

  2. Vazby mezi atomy uhlíku mohou být:

  vazby uhlik

  3. Atomy uhlíku jsou schopny vzájemně se spojovat kovalentními vazbami a vytvářet uhlíkaté řetězce různých tvarů a délek:

  retezce

  nahoru

  Chemická vazba v organických sloučeninách  Chemická vazba v organických sloučeninách je kovalentní. Vzniká sdílením elektronů mezi atomy, přičemž vzniká elektronový pár.
  Kovalentní vazbu zapisujeme čárkou mezi značkami vázaných atomů. (Kovalentní vazba se vyskytuje, vedle dalších druhů vazeb, i mezi atomy látek anorganických).

  Podle počtu elektronových párů mluvíme o kovalentní vazbě:
  1. Jednoduché

  jednoducha vazba

  obr. Animovaná chemie - CD

  2. Dvojné

  dvojna vazba

  obr. Animovaná chemie - CD

  3. Trojné

  trojna vazba

  obr. Animovaná chemie - CD

  Uhlík Z = 6   C (2 4)   4 valenční elektrony, atomy uhlíku jsou čtyřvazné.
  Vodík    Z = 1, atom vodíku je jednovazný.
  Halogeny   Z = 9    F (2 7), atomy halogenů jsou jednovazné.
  Kyslík   Z = 8    O (2 6), atomy kyslíku jsou dvojvazné.
  Dusík   Z = 7    N (2 5), atomy dusíku jsou trojvazné.

  nahoru

  Vzorce v organické chemii  1. Molekulové vzorce (vzorce souhrnné, sumární) - vyjadřují počet a druh atomů v molekule.
  Př.  CO2, CH4, C2H6, C3H8

  2. Strukturní vzorce - znázorňují vazby mezi atomy a uspořádání atomů.
  Př. O=C=O
  propan strukt

  3. Racionální vzorce - vyjadřují druh a počet chrakteristických skupin atomů (zjednodušený zápis strukturního vzorce).
  Př.  CH3CH3 ethan
  CH3CH2CH3 propan
  nahoru