Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 6. ročník - Teorie hudby

Zvuky
a tóny
Nauka
o notách
Nauka
o rytmu
Dynamika
v hudbě
Hudba
v pohybu
Hudební
formy
Hudební
nástroje
Hudební
tělesa
Zdroje informací

Zvuky a tóny

Tóny a tónová soustava

Zvuky, hluky, tóny

Zvuky jsou vše, co kolem sebe slyšíme. Vznikají chvěním hmoty, tj. chvěním různých těles, kapalin nebo plynů. Zpěv ptáků, hluk motorů, údery bubnů, troubení, pískání, hučení vody nebo svištění větru - to vše jsou zvuky. Chvějící se těleso rozechvívá okolní vzduch a ten rozechvívá sluchové ústrojí v našem uchu. Toto chvění v uchu vnímáme jako zvuk.

Zvuky dělíme na tóny a hluky. Některá tělesa kmitají stále stejně rychle, chvějí se pravidelně, jiná kmitají nestejně rychle, nepravidelně. Tóny vznikají pravidelným chvěním, hluky nepravidelným chvěním hmoty.

Tóny mají určitou přesnou výšku, kterou můžeme napodobit zpěvem nebo na hudebním nástroji. Slyšíme-li napřiklad některý tón hraný na housle, můžeme jej též zazpívat nebo zahrát na klavíru nebo na kytaře. Tyto tóny se budou vzájemně lišit svojí barvou, ale budou mít stejnou výšku.

Hluky jsou všechny ostatní zvuky kromě tónů, například rány, šumy, praskání, skřípání, syčení, šramot aj. Mají výšku neurčitou. Můžeme sice někdy určit přibližně, zda znějí vysoko, hluboko nebo ve střední poloze, ale nemůžeme jejich výšku stanovit tak přesně jako u tónů, a proto ji také nemůžeme zazpívat ani zahrát ne hudebním nástroji.

V hudbě užíváme především tónů. Jsou to tóny hudebních nástrojů a lidského hlasu - zpěvu. Kromě tónů se však v hudbě uplatňují i některé hluky, například zvuk malého bubínku, činelů nebo trianglu.


Vlastnosti tónů

délka síla barva výška

Tyto názvy se běžně užívají v hudební nauce. V akustice se místo síla tónu uplatňuje výraz hlasitost tónu. Slovo barva tónu se někdy nahrazuje cizím slovem témbr tónu, někdy se píše timbre.

Hluky mají stejné základní vlastnosti jako tóny, pouze jejich výška je neurčitá, nemá stálý kmitočet a můžeme ji stanovit jen zcela přibližně. Nepravidelné chvění hmoty způsobuje někdy i kolísání v síle nebo ve výšce zvuků a proměny v barvě zvuků. Můžeme to pozorovat například na šumění vody v peřejích nebo na zvuku hromu. Některé zvuky jsou velmi složité, sestávají se z většího počtu jednotlivých zvuků, které můžeme částečně rozlišit podla barvy, síly i výšky. Takový bývá například zvuk velkých zvonů, v němž někdy můžeme rozpoznat i některé tóny určité výšky. Některé hluky mají natolik určitou výšku, že se téměř blíží tónům, naopak velmi hluboké tóny některých hudebních nástrojů mají výšku dosti těžko určitelnou a blíží se tedy hlukům.

Pojem tón