Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Laboratorní práce

Laboratorní řád První pomoc
Chemické sklo a nádobí Laboratorní práce č.1 Laboratorní práce č.2 Laboratorní práce č.3 Laboratorní práce č.4 Literatura

Laboratorní řádLaboratorní řád pro základní školy

 1. Na práci v laboratoři se vždy pečlivě připrav podle pokynů vyučujícího.
 2. Do laboratoře vstupuj jen se souhlasem vyučujícího a v náležitém ochranném oděvu.
 3. V laboratoři je zakázáno jíst a pít.
 4. Před zahájením práce zkontroluj stav svého pracoviště a potřebných pomůcek, včetně ochranných pomůcek. Závady ihned hlas vyučujícímu.
 5. Chovej se ukázněně a pracuj soustředěně podle návodu, veď si o postupu a výsledcích své práce pečlivý záznam.
 6. Se zařízením laboratoře zacházej šetrně, jsi odpovědný za případné škody, které způsobíš.
 7. Pracuj kulturně, udržuj čistotu a pořádek na pracovišti, neplýtvej vodou, plynem, elektrickou energií a chemikáliemi.
 8. Zbytky odhazuj do určených nádob - sklo, papír, chemický odpad.
 9. Bezpodmínečně dodržuj bezpečnostní a hygienické zásady a jakoukoli nehodu hlas ihned vyučujícímu.
 10. Po skončení práce zkontroluj stav svého pracovního místa, užívaných pomůcek a chemikálií, zkontroluj uzavření vody, plynu, oken, vypnutí elektrické energie. Z laboratoře můžeš odejít pouze se souhlasem vyučujícího.

Bezpečnostní zásady pro základní školy

 1. Pracuj uvědoměle, soustředěně a opatrně. Nepozornost vede k nehodám.
 2. Udržuj čistotu pracoviště, pomůcek, nářadí, přístrojů, strojů, zařízení a osobní hygienu. Neplýtvej vodou, elektřinou, plynem a chemikáliemi.
 3. Se všemi látkami zacházej opatrně, zvláště s kapalnými žíravinami a hořlavinami.
 4. Dodržuj předepsané návody, bezpečnostní opatření a používej určené ochranné pomůcky.
 5. Před použitím chemikálie pozorně přečti nápis na štítku. Nepoužívej chemikálie z neznačených láhví a chemikálie nikdy neochutnávej.
 6. S hořlavinami nepracuj v blízkosti otevřeného ohně.
 7. Zbytky látek dávej do nádob k tomu určených.
 8. Používej pomůcky osobní a protipožární ochrany.
 9. Správně prováděj techniku všech laboratorních operací. Zjistíš-li jakoukoliv závadu, neprodleně ji oznam vyučujícímu.
 10. Seznam se s pravidly první pomoci, umístěním a obsahem lékárničky, s důležitými telefonními čísly a umístěním telefonu, umístěním a používáním hasicích přístrojů a ochranných pomůcek.


nahoru