Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a svět práce - 8. ročník - Vedení domácnosti, pěstitelské práce a chovatelství

Ekonomika domácnosti Slavnostní příležitosti
v rodině
Spotřebiče Zdraví a bezpečnost
v domácnosti
Ovocné rostliny Léčivé rostliny Chovatelství Literatura

Ekonomika domácnostiÚvod


Domácnost je nejmenší ekonomická jednotka vyžadující dodržování určitých hospodářských pravidel:
- je třeba zachovávat rovnováhu příjmů a výdajů
- v domácnosti hospodaříme plánovitě podle předběžného rozpočtu
- při sestavování rozpočtu vycházíme z celoročních finančních příjmů členů rodiny, bereme v úvahu předpokládaný rozsah nezbytných a nutných výdajů a nezapomínáme na rezervu
- způsob hospodaření se mění podle počtu členů v rodině, jejich věku, podle výše příjmů a vydání


Plánování a rodinný rozpočet


Každá rodina, která chce dobře se společnými penězi hospodařit, musí plánovat.
Plánování je založené na přehledu o skutečných příjmech a vydáních v rodině a je základem pro rodinný rozpočet. Správně vedený rozpočet nám pomáhá sledovat, zda vydání jsou uvážená a rozdělená spravedlivě pro všechny členy rodiny. Ukáže nám, které položky můžeme snížit, a tak získat finance na další potřebná vydání. Vyjasněný rozpočet napomáhá získat kontrolu nad svou finanční situací, předejít nahromadění dluhu, osobnímu bankrotu a podobným nepříjemnostem.
Příjem tvoří nejen mzdy, platy, důchody (peněžní prostředky) členů domácnosti, ale i naturálie (nepeněžité odměny) a výnos z vlastního hospodaření (zahrada, sad, drobné domácí zvířectvo).

nahoru

Výdaje domácnosti


Výdaje jsou platby, které dělíme na nutné výdaje a zbytné výdaje.
Nutné výdaje pravidelné jsou náklady, které se časově (měsíčně) pravidelně opakují. Jsou to např. výdaje na nájemné, náklady na elektrickou energii, plyn, poplatky za rozhlas, televizi, splátky na půjčky, jízdné do zaměstnání, stravování mimo domácnost i doma.
Nutné výdaje nepravidelné jsou náklady, které nebývají každý měsíc stejně vysoké. Např. hygienické a prací prostředky, základní oděv, opravy a údržba osobních věcí, oděvy, doplnění šatníku, poplatky za telefon.
Zbytné výdaje jsou náklady, které se vyskytují v každé domácnosti. Vynaložené částky nejsou ve všech rodinách stejně vysoké, jsou závislé na finanční situaci a způsobu života. Jsou to např. položky na kulturu (předplatné časopisů a novin, nákup knih, návštěva divadel, koncertů, filmů), výdaje za dovolenou, sportovní vyžití a podobně.
V rozpočtu výdajů je nutné vytvořit rezervu na nepravidelné a neočekávané výdaje, jako jsou dárky, náklady spojené s rodinnými událostmi (výročí, svatby), na renovaci bytového zařízení, nákup dražších oděvních součástí, sportovních potřeb, uměleckých předmětů a podobně.
Živelné hospodaření bez rozpočtu vede mnohdy k neuváženým nákupům. Tím se poruší rovnováha domácí ekonomiky, což často vede k potížím s úhradou nezbytných potřeb. Dochází k nepříjemnostem v rodině, je třeba si vypůjčit nebo šetřit na nepravém místě, například na stravě.


Domácí účetnictví


Jednou z možností, jak předcházet potížím s rozpočtem, je písemné vedení domácího účetnictví. Vedení deníku příjmů a výdajů domácího účetnictví vyžaduje čas a péči, ale je spolehlivým podkladem pro dobré hospodaření. Denně s příslušným datem zapisujeme výdaje a příjmy, na konci měsíce položky sečteme a zapíšeme do celoročního přehledu. Roční přehled slouží k zamyšlení nad hospodařením za uplynulý rok a pro vypracování rozpočtu na rok příští. V případě rodinného rozpočtu platí, že jen peníze, které do rozpočtu přijdou, mohou odtéci.

ucetnictvi

Samotný postup vytvoření rodinného rozpočtu lze popsat pěti kroky:
1. Soupis všech čistých příjmů
2. Shrnutí všech měsíčních výdajů
3. Určení, zda příjmy pokrývají stávající výdaje
4. Přehodnocení a přizpůsobení výdajů
5. Aktualizace rozpočtu

Jednodušší metodou domácího účetnictví je obálkové účetnictví. Příslušné obnosy se vkládají do obálek podle účelu použití.
Příjemným způsobem je přenechání starostí o placení pravidelných výdajů žirovému účtu (bezhotovostní způsob plateb). Stačí zajistit pravidelné zasílání dostatečné finanční částky (například části platů) na žirový účet příslušné banky. Tento moderní způsob šetří náš čas i námahu. Dnes máme na výběr účty, například postžiro, sporožiro, které tyto služby poskytují. Existuje jistě mnoho zavedených domácností, které vedení domácího účetnictví nepotřebují, neboť:
- se řídí výší svých příjmů a nakupují uvážlivě,
- velké investice konzultují s ostatními členy rodiny,
- rozhodují se vždy s ohledem na budoucnost.

nahoru

Otázky a úkoly


1. Rozděl následující výdaje do příslušných skupin: Nutné výdaje pravidelné, Nutné výdaje nepravidelné, Zbytné výdaje Nájemné, inkaso, poplatky a daně z rodinného domu, otop, poplatky za telefon, opravy a drobná doplnění domácího inventáře, nákladnější opravy v bytě, malování, tapetování, instalace, obnova a doplnění bytového zařízení.
Rodinné, závodní a školní stravování.
Jízdné do zaměstnání, do školy; hygienické a prací prostředky, základní oděv, opravy a údržba osobních věcí, oděvy, doplnění šatníku, nákladnější části oděvu. Kapesné pro členy rodiny, kultura, vzdělání, zábava, rekreace a cestování; úspory jako rezerva na nepředvídaná vydání; kouření a individuální vydání některých členů rodiny.
2. Co patří podle tvého názoru do položky Kultura, vzdělání, zábava, dovolená?
3. Navrhni, jak se mohou získat úspory při hospodaření v domácnosti: Vydání na stravu
4. Zdůvodněte potřebu plánování rodinného rozpočtu a uveďte různé příklady hospodaření s penězi v domácnosti.
5. Zahrajte si situační hru na téma "Společně hospodařit v domácnosti".

Literatura


nahoru