Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Matematika rozcestník

 1. Aritmetika

  1. přirozená čísla N

  2. celá čísla Z

  3. desetinná čísla

  4. racionální čísla a zlomky Q

 2. Algebra

  1. poměr

  2. procenta

  3. úměrnosti

  4. mocniny

  5. mnohočleny

  6. lomené výrazy

  7. lineární rovnice s jednou neznámou

  8. rovnice s neznámou ve jmenovateli

  9. soustavy rovnic

 3. Funkce

  1. funkce lineární, kvadratická, nepřímá úměra

  2. goniometrické funkce

 4. Geometrie

  1. úvod do planimetrie

  2. konstrukce trojúhelníku

  3. konstrukce čtyřúhelníku

  4. obvod a obsah

  5. podobnost

  6. kružnice a kruh

  7. Thaletova věta

  8. Pythagorova věta

  9. krychle a kvádr

  10. válec

  11. jehlan

  12. kužel

  13. koule

 5. Finanční matematika

  1. Finanční matematika