Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Složení látek a chemické prvky

Atomy Ionty Molekuly Chemické
prvky
Periodická
soustava
Chemická
vazba
Třídění
látek
Kovy Nekovy Polokovy Řešené
příklady
Cvičení Literatura

Chemická vazba

Atomy prvků, s výjimkou atomů vzácných plynů, nejsou schopny trvalé samostatné existence. Spojují se do složitějších celků - do molekul, krystalů popřípadě makromolekul, které jsou stabilní. Vazba mezi nimi vzniká pomocí valenčních elektronů.

Chemická vazba je spojení atomů pomoci valenčních elektronů.


Atomy, které nemají valenční vrstvu zcela zaplněnou, reagují s ostatními atomy, aby chybějící elektrony získaly. Stav, který je charakterizován úplným zaplněným valenční vrstvy, nazýváme elektronový oktet.

Oktetové pravidlo - získaní 8e- ve valenční vrstvě (nebo zaplnění valenční vrstvy):
 • přenos valenčních elektronů
 • sdílení valenčních elektronů


 • Elektronegativita je míra schopnosti daného atomu přitahovat valenční (sdílené) elektrony.
  Př. X (H)=2,2; X(O)=3,5

     ROZDÍL ELEKTRONEGATIVIT
  0 - 0,4
  vazba nepolární

  atomy s velmi blízkými hodnotami elektronegativit
  0,4 - 1,7
  vazba polární  1,7 - 3,03
  vazba iontová

  atomy se vzdálenými hodnotami elektronegativit


  Podle způsobu vzniku vazby a hodnoty rozdílu elektronegativit rozeznáváme: A. Iontovou vazbu B. Kovalentní vazbu
  - polární
  - nepolární
  C. Kovovou vazbu


  nahoru
  A) Iontová vazba - jednotlivé atomy přijímají nebo odevzdávají elektrony za vzniku iontů. Je založena na elektrických silách působících mezi ionty.

  Na - 1e ---> Na+
  Cl + 1e ---> Cl-
  iontova vazba
  obr. Animovaná chemie - CD

  X(Cl) =3     X(Na) = 0,9

  Silná vazba, př. KF, CaF2

  B) Kovalentní vazba - jednotlivé atomy se podělí o společné elektrony - vazba je tvořena společnou dvojicí elektronů, tzv. elektronový pár

  Podle hodnoty rozdílu elektronegativit:
  a)Nepolární - vzniká především mezi atomy téhož prvku
  H + H ---> H-H

  nepolarni vazba
  obr. Animovaná chemie - CD

  b)Polární - elektronový vazebný pár je víc přitahován atomem s vyšší elektronegativitou
  H + Cl ---> H - Cl     X(Cl) =3    X(H)=2,2

  polarni vazba
  obr. Animovaná chemie - CD

  nahoru
  Vaznost je číslo, které udává, kolik kovalentních vazeb vytváří atom prvku v určité sloučenině.
  Př. Vodík jednovazný, kyslík dvojvazný, dusík trojvazný
  vaznost
  obr. Animovaná chemie - CD

  Podle počtu elektronových párů mluvíme o kovalentní vazbě:
  1. Jednoduché

  jednoducha vazba
  obr. Animovaná chemie - CD

  2. Dvojné

  dvojna vazba
  obr. Animovaná chemie - CD

  3. Trojné

  trojna vazba
  obr. Animovaná chemie - CD

  nahoru
  C) Kovová vazba - spočívá ve společném sdílením všech valenčních elektronů, které tvoří takzvaný elektronový plyn.

  kovova vazba
  obr. Chemie I
  Kationty mědi jsou ve svých polohách udržovány zápornými náboji volně pohyblivých valenčních elektronů.

  Vytvořme si tuto představu: atomy kovů zbavíme valenčních elektronů a rozmístíme je do krystalové mřížky. Protože vzniklý útvar musí být elektroneutrální, odebrané valenční elektrony vrátíme mezi kationy kovů, kde se budou volně pohybovat jako kdybychom do této soustavy vypustili plyn (elektronový plyn).

  Silná vazba, př. Ag, Al, Fe

  D)Slabé vazebné interakce
  a) síly van der Waalsovy
  b) vazba vodíkovým můstkem
  nahoru