Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Složení látek a chemické prvky

Atomy Ionty Molekuly Chemické
prvky
Periodická
soustava
Chemická
vazba
Třídění
látek
Kovy Nekovy Polokovy Řešené
příklady
Cvičení Literatura

Řešené příklady

Kovy


1. Vyberte kovy a napište jejich značky: železo, zinek, síra, selen, neon, uhlík, cín, chrom, kobalt, zlato, vodík, sodík

2. Značky prvků měď, vodík, dusík, zlato zapište do té řady, kam si myslíte, že svými vlastnostmi patří.
a) Fe, Al, Zn ......................................
b) O, Cl, F ................................................

3. Která z uvedených vlastnosti nepatři mezi typické vlastnosti kovů? Kujnost, neprůhlednost, elektrický izolant, tepelná vodivost

4. Na základě řady reaktivity kovů vysvětli, který kov je reaktivnější: zlato nebo měď ; hliník nebo sodík.

5. Ze souboru kovů vyber technicky důležité kovy a kovy s uplatněním ve šperkařství (zdůvodní 1 příkladem): zinek, rtuť, zlato, měď, stříbro, sodík, hořčík, železo, olovo.

6. Odliš od sebe podle charakteristických vlastností tyto kovy: železo a hliník, měď a olovo, zlato a stříbro.

7. Na vlastnostech železa a síry uveď hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy. Napiš i společné vlastnosti.


Alkalické kovy1. Ve které skupině periodické soustavy prvků se nacházejí alkalické kovy?

2. Kolik elektronů mají alkalické kovy ve valenční vrstvě? Napiš 2 příklady.

3. Napište všechny alkalické kovy a seřaďte je podle rostoucího protonového čísla.

4. Alkalické kovy patří mezi: a) nepřechodné prvky b) přechodné prvky c) prvky doplňující elektrony do poslední vrstvy

5. Chlorid sodný lze připravit přímou reakcí sodíku s chlorem. Napište rovnici této reakce.

6. Alkalické kovy mají elektronegativitu: a) vysokou b) v rozmezí hodnot 0,7 - 1,0 c) v rozmezí hodnot 1,4 - 2,5 d) nízkou

7. Každý alkalický kov: a) snadno tvoří aniony b) snadno tvoří kationy c) ze své valenční vrstvy snadno uvolňuje elektron d) ochotně doplňuje elektron do své valenční vrstvy. Napiš jeden přiklad vzniku iontu

8. Některé kovy se v přírodě vyskytují volné. Alkalické kovy mezi ně nepatří. Vysvětlete proč.

9. Při reakci alkalických kovů s vodou vzniká .................

10. Napište rovnici reakce draslíku s vodou.

11. Objasněte vznik iontové vazby v halogenidech alkalických kovů, například v molekule KCl.

12. Vysvětlete, proč se iontové krystaly rozpouštějí ve vodě.

13. Napište příklady použití alkalických kovů.
ŘešeníKovy1. Vyberte kovy a napište jejich značky: železo, zinek, síra, selen, neon, uhlík, cín, chrom, kobalt, zlato, vodík, sodík
Železo - Fe, zinek - Zn, cín - Sn, chrom- Cr, kobalt- Co, zlato - Au, sodík - Na

2. Značky prvků měď, vodík, dusík, zlato zapište do té řady, kam si myslíte, že svými vlastnostmi patří.
a) Fe, Al, Zn , Cu, Au....- kovy........................
b) O, Cl, F, H, N,......- nekovy..............................

3. Která z uvedených vlastnosti nepatři mezi typické vlastnosti kovů?
Kujnost, neprůhlednost, elektrický izolant,tepelná vodivost

4. Na základě řady reaktivity kovů vysvětli, který kov je reaktivnější:
zlato nebo měď ;
hliník nebo sodík

5. Ze souboru kovů vyber technicky důležité kovy a kovy s uplatněním ve šperkařství (zdůvodní 1 příkladem): zinek, rtuť, zlato, měď, stříbro, sodík, hořčík, železo, olovo
technický význam:
zinek: výroba baterií a slitin
rtuť: v teploměrech a v zubním lékařství
zlato: elektrotechnické součástky
měď: elektrické vodiče, chladiče
stříbro: nejlepší vodič elektr. proudu
sodík: mýdlo, kuchyňská sůl
hořčík: součást slitiny dural
železo: základní složka oceli, stroje
olovo: součást akumulátorů
šperkařství:
zlato: šperky, ozdobné předměty
stříbro: šperky, ozdobné předměty


6. Odliš od sebe podle charakteristických vlastností tyto kovy: železo a hliník, měď a olovo, zlato a stříbro.
Železo (magnetický kov, málo odolný na vzduchu - podléhá korozi) a hliník (lehký kov, stálý na vzduchu)
Měď (červenohnědý kov, dobrý vodič elektřiny a tepla) a olovo (snadno tavitelný, šedobílý kov, rozpustné sloučeniny jsou jedovaté)
Zlato (žlutý, lesklý, kujný kov) a stříbro (stříbrolesklý kov)


7. Na vlastnostech železa a síry uveď hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy. Napiš i společné vlastnosti.
Vlastnosti železa:
- vede elektrický proud a teplo
- je pevné, kujné a tažné
- má velkou hustotu
- má vysokou teplotu taní
- tvoří kladné ionty
- koroduje
Vlastnosti síry:
- nevede elektrický proud a teplo
- je křehká
- má nízkou hustotu
- má nízkou teplotu taní
- tvoří záporné ionty
Společné vlastnosti:
- jsou to pevné látky
- s kyslíkem tvoří oxidy
Alkalické kovy1. Ve které skupině periodické soustavy prvků se nacházejí alkalické kovy?
I.A

2. Kolik elektronů mají alkalické kovy ve valenční vrstvě? Napiš 2 příklady.
1 elektron. Na (2 8 1), K (2 8 8 1)

3. Napište všechny alkalické kovy a seřaďte je podle rostoucího protonového čísla.
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

4. Alkalické kovy patří mezi: a) nepřechodné prvky
b) přechodné prvky
c) prvky doplňující elektrony do poslední vrstvy

5. Chlorid sodný lze připravit přímou reakcí sodíku s chlorem. Napište rovnici této reakce.
2Na + Cl2  --->  2NaCl

6. Alkalické kovy mají elektronegativitu: a) vysokou b) v rozmezí hodnot 0,7 - 1,0 c) v rozmezí hodnot 1,4 - 2,5 d) nízkou

7. Každý alkalický kov: a) snadno tvoří aniony
b) snadno tvoří kationy.
c) ze své valenční vrstvy snadno uvolňuje elektron

d) ochotně doplňuje elektron do své valenční vrstvy. Napiš jeden přiklad vzniku iontu.
Na - 1e  --->  Na+

8. Některé kovy se v přírodě vyskytují volné. Alkalické kovy mezi ně nepatří. Vysvětlete proč.
Jsou velice nestálé - snadno uvolňují elektrony a tvoří kationy.

9. Při reakci alkalických kovů s vodou vzniká ..hydroxid...............

10. Napište rovnici reakce draslíku s vodou.
2K + 2H2O  --->  2KOH + H2

11. Objasněte vznik iontové vazby v halogenidech alkalických kovů, například v molekule KCl.
K - 1e  --->  K+
Cl + 1e  --->  Cl-

12. Vysvětlete, proč se iontové krystaly rozpouštějí ve vodě.
Protože molekuly vody (dipoly) zeslabují iontové vazby a dojde k jejich zrušení.

13. Napište příklady použití alkalických kovů.
Tvoří mnoho sloučenin, které jsou významné pro život- kuchyňská sůl a mají praktické použití - draselná průmyslová hnojiva, sklo, mýdlo.
nahoru